17. สัดส่วนการผลิตพลังงานขั้นต้น

ข้อมูลตัวชี้วัด “สัดส่วนการผลิตพลังงานขั้นต้น”

การผลิตพลังงานขั้นต้น แยกตามประเภทพลังงาน ใน พ.ศ. 2562 เรียงลำดับปริมาณการผลิตจากมากที่สุดไปจนถึงน้อยที่สุด คือ ก๊าซธรรมชาติ น้ำมันดิบ คอนเดนเสท ลิกไนต์ และพลังน้ำ โดยพบว่า ลำดับไม่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา  (สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 2563)

สัดส่วนการผลิตพลังงานขั้นต้น จำแนกตามประเภทพลังงาน พ.ศ. 2553-2562

ที่มา: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (2563)

ดาวน์โหลดข้อมูล